ŘÁD Tanečního studia Andrea z.s.

 

 •  Řád je závazný pro každého frekventanta Tanečního studia Andrea z.s. (dále TSA), který stvrdí svým podpisem na vyplněné přihlášce, že vzal tuto skutečnost na vědomí.

 • U nezletilých dětí podepíše přihlášku jeden ze zákonných zástupců. V případě nahodilých návštěv, je návštěva povinna se seznámit s vnitřním řádem a řídit se jím.

 • Frekventant TSA je povinen uhradit cenu kurzovného do 10. října za 1. pololetí toho roku a do konce února za druhé pololetí školního roku. Platbu provádějte

na číslo účtu 19-1486750227/0100 nebo hotově na hodině stepu. Pokud platba neproběhne do daných termínů, nebude mít žák přístup na hodiny, dokud kurzovné neuhradí. Za opožděnou platbu bude účtována smluvní pokuta ve výši 20% z ceny dlužného kurzovného.

 • Individuální návštěva studia se hradí předem (10 lekcí).

 • Ceny jsou vyvěšeny ve studiu a jsou závazné pro všechny frekventanty kurzů i nahodilé návštěvníky TSA.

 • Uhrazením kurzovného se žák zavazuje absolvovat zaplacené hodiny, v případě, že se nemůže hodiny zúčastnit, je povinen se z lekce omluvit 24 h předem, pokud tak neučiní, ztrácí nárok na vrácení kurzovného. V případě závažných důvodů (nemoc), je zaručena možnost náhrady zameškaných hodin jiným, nejlépe odpovídajícím kurzem v termínech dle domluvy, nejpozději však do 2 měsíců od zameškané hodiny.

 • Žák je povinen na hodiny chodit včas, aby nenarušoval průběh lekce.

 • Pokud žák nepřijde na lekci včas a nemá závažný důvod, který ho omlouvá, nemá nárok na náhradu zameškaného.

 • Každý je povinen ve studiu a jeho prostorách zachovávat pořádek a čistotu, nepoškozovat majetek studia, osobní věci návštěvníků studia a dbát pokynů pracovníků studia.

 • Každý má možnost požádat pracovníka studia o úschovu cenností a finanční hotovosti. Za osobně nepřevzaté věci z úschovy, nenese studio odpovědnost a jejich ztrátu nehradí!

 • Lektor má za nezletilého žáka zodpovědnost pouze v době žákem navštěvované lekce.

 • Každý nezletilý žák, který ještě nedovršil 15 let, musí mít zákonným zástupcem podepsaný souhlas s tím, že může opustit prostory TSA bez doprovodu zodpovědné osoby. Pokud žák souhlas nemá, zodpovědná osoba je povinna si ho vyzvednout ve studiu.

 • Každý návštěvník kurzů je povinen si pořídit čip proti vratné záloze, který mu umožní vstup do TSA.

 • Každý, kdo má zdravotní problémy, je povinen s nimi seznámit pedagoga studia a vhodnost cvičení konzultovat s lékařem.

 • Termíny prázdnin TSA se shodují s termíny prázdnin základních škol dané lokality, kde se kurzy konají. 

 GDPR 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ[1]

 

v souvislosti s členstvím v kolektivu

 

Taneční studio Andrea z.s. (dále jen Kolektiv)

 

Kolektiv tímto informuje své členy, že za účelem své činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 

1jméno a příjmení,

2datum narození,

3adresu místa pobytu,

4u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

 1. rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

 

Do činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

 

Kolektiv dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost daného Kolektivu (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence Kolektivu.

 

Kolektiv, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je Kolektiv sdružen, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

·Czech Dance Organization, z.s. (CDO),

·International Dance Organization (IDO), v případě reprezentace na mezinárodních soutěžích IDO,

 • Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (ČASPV),

a to za účelem

·vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,

·vedení evidence členské základny ČASPV na základě jejích vnitřních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

 

Kolektiv upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v Kolektivu výše uvedené Osobní údaje pro účely činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne Kolektivu pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v Kolektivu.

 

Člen je srozuměn se svým právem:

·mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

©2019 created by Taneční studio Andrea and Lukáš Budský .